Etusivu » Info » Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Kävijärekisteri | Uutiskirjerekisteri | Kuluttaja-asiakasrekisteri | Yritysasiakasrekisteri | Evästeet

 

Tampereen Messut Oy:n kävijärekisteri

Tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
(seloste päivitetty 5.3.2018)

 

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen Messut Oy
Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere
puh. 0207 701 222
y-tunnus: 0155043-4

2. Rekisteriasioita hoitava taho

Tampereen Messut Oy / Asiakaspalvelu
Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere
puh. 0207 701 222
asiakaspalvelu@tampereenmessut.fi

 

3. Rekisterin nimi
Tampereen Messut Oy:n kävijärekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kävijärekisterin tiedot kerätään kävijän antamista tiedoista kävijärekisteröinnin yhteydessä. Rekisterin tietoja käytetään tapahtuman kävijämarkkinointiin, kävijälaskentaan ja kävijätutkimusten tekemiseen. Rekisterin asiakastietoja voidaan käyttää kävijäprofilointiin, sähköiseen suoramarkkinointiin sekä markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen myös tulevissa vastaavan kaltaisissa tapahtumissa.

 

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumi­seen, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua tapahtu­maan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö
Kävijän yhteystiedot ja muut tapahtumakohtaisesti annetut profilointitiedot sekä tapahtumakohtaiset aikaleimat

 

6. Tietojen luovutus
Rekisteritietoja voidaan jakaa Tampereen Messut-konsernin sisällä sekä Tampereen Messut Oy:n alihankkijoiden kanssa. Tampereen Messut Oy voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yhteistyökumppaneille. Mikäli näytteilleasettaja on lukenut kävijän tiedot rintamerkistä omalla osastollaan, luovutamme rekisteröintitiedot näytteilleasettajalle näiden kävijäluentojen perusteella. Tiedot voidaan myös luovuttaa näytteilleasettajalle, mikäli kävijä on rekisteröitynyt messuille kyseisen näytteilleasettajan lähettämän kutsun kautta.

 

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään kävijän tapahtumasisäänpääsyn mahdollistamiseksi sekä tulevien vastaavan kaltaisten tapahtumien kävijämarkkinoinnin suorittamiseksi. Mikäli kävijä pyytää tietojensa poistamista ennen tapahtumaa, johon hän on rekisteröitynyt, myös tapahtumaan ilmoittautuminen raukeaa. Kävijärekisterin henkilötiedot poistetaan kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

 

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakastiedot saadaan kävijäksi rekisteröinnin syntyessä.

 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Kävijärekisteristä ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.

 

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

 

12. Tiedon korjaaminen 
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks. kohta 2).

 

13. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

 

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tampereen Messut Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Tampereen Messut Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

Tampereen Messut Oy:n uutiskirjeentilaajarekisteri

Tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
(seloste päivitetty 14.3.2018)

 

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen Messut Oy
Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere
puh. 0207 701 222
y-tunnus: 0155043-4

2. Rekisteriasioita hoitava taho

Tampereen Messut Oy / Asiakaspalvelu
Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere
puh. 0207 701 222
asiakaspalvelu@tampereenmessut.fi

 

3. Rekisterin nimi
Tampereen Messut Oy:n uutiskirjeentilaajarekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään Tampereen Messut Oy:n uutiskirjeiden lähettämiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan yhteystiedot sekä muita asiakkaan antamia profilointitietoja

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakastiedot saadaan asiakkaan tekemän uutiskirjeentilauksen yhteydessä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Uutiskirjeentilaajarekisteristä ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.

 

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

 

10. Tiedon korjaaminen 
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks. kohta 2).

 

11. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).


12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tampereen Messut Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Tampereen Messut Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

Tampereen Messut Oy:n kuluttaja-asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
(seloste päivitetty 26.4.2018)

 

1. Rekisterinpitäjä
Tampereen Messut Oy
Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere
puh. 0207 701 222
y-tunnus: 0155043-4

2. Rekisteriasioita hoitava taho
Tampereen Messut Oy / Asiakaspalvelu
Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere
puh. 0207 701222
asiakaspalvelu@tampereenmessut.fi

3. Rekisterin nimi
Tampereen Messut Oy:n kuluttaja-asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, perinnän, asioinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan yhteystiedot sekä tilaustiedot.


6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja tilaustiedot saadaan asiakkaan tekemän tilauksen yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Kuluttaja-asiakasrekisteristä ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

10. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks. kohta 2).

11. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Tampereen Messut Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Tampereen Messut Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

Tampereen Messut Oy:n yritysasiakasrekisteri

Tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
(seloste päivitetty 21.5.2018)

 

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen Messut Oy
Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere
puh. 0207 701 222
y-tunnus: 0155043-4

2. Rekisteriasioita hoitava taho

Tampereen Messut Oy / Asiakaspalvelu
Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere
puh. 0207 701 222
asiakaspalvelu@tampereenmessut.fi

 

3. Rekisterin nimi
Tampereen Messut Oy:n yritysasiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tietoja käsitellään tarjouspyyntöjen tai tilausten, laskutuksen, perinnän, asioinnin, tutkimusten ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterin tietoja voidaan käyttää markkinointiin niiltä osin kuin asiakkaan toimiala tai toimenkuva vastaa tapahtuman toimialaa.
 
5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan yhteystiedot (yrityksen tiedot sekä henkilön tiedot), profilointitiedot sekä tilaus-, tarjous-, tutkimus- ja sopimustiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja tilaustiedot saadaan asiakkaan tekemän tarjouspyynnön tai tilauksen yhteydessä, julkisista yhteystiedoista keräämällä tai yhteistyökumppanien toimittamien markkinointirekisterien kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakasrekisteristä ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

10. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks. kohta 2).

11. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Tampereen Messut Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Tampereen Messut Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

Evästeet Tampereen Messut Oy:n verkkosivuilla

Sivustoillamme käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat tiedostoja, joita voidaan käyttää antamiesi tietojen säilyttämiseksi. Evästeet sisältävät nimettömän, numeerisen tunnisteen, jonka avulla voimme yksilöidä ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

 

Evästeiden käyttö

Osa evästeistä on välttämättömiä, jotta verkkosivut toimivat oikein, osa taas parantaa sivujen toiminnallisuutta ja käytettävyyttä. Evästeet mahdollistavat esimerkiksi sen, että käyttäjän ei tarvitse sivustolla vieraillessa syöttää aina uudelleen käyttäjätunnuksia, salasanoja ja personointivalintoja. Osa evästeistä kerää tietoa sivuston käytöstä (statistiikkaa), jotta sivustoa voidaan kehittää entistä käyttäjäystävällisemmäksi ja hyödyllisemmäksi.

 

Hyödynnämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita (Google Analytics) myös kävijämäärien tilastollisessa seurannassa. Mikäli olette tilanneet uutiskirjeemme, voimme kerätä tietoa siitä, onko viestit avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä, kuten siirrytty verkkosivustolle.

 

Sivustollamme voi olla käytössä myös toimintoja kuten Facebookin tykkää-painike, jonka sisältö tulee suoraan Facebookista. Facebook, Google, Twitter ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien ehtojensa mukaisesti.

 

Evästeiden hallinta

Mikäli käyttäjä ei halua, että me tai yhteistyökumppanimme kohdistamme mainontaa tai sisältöä internet-käyttäytymisen perusteella, käyttäjä voi estää tämän kieltämällä haluamansa evästeet selaimensa asetuksista. Evästettä vastaavan mobiilitunnisteen voi nollata laitteen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet tai mobiilitunnisteen säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

Turvallisesti tapahtumiin
Yhteystiedot »
Yritys »
Henkilökunta
Palvelut »
Messujen tarina
Saapuminen toimistolle
Palaute
Uutiskirje
Tietosuojaseloste
Laskutustiedot
Vastuullisuus »

OTA YHTEYTTÄ

Asiakaspalveluun

p. 0207 701 222

asiakaspalvelu[at]tampereenmessut.fi